Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

Học bổng

STT Học bổng Số tiền
(VNĐ)
Thời gian Số lượng
Khóa 1
(2016-2018)
Khóa 2
(2017-2019)
Khóa 3
(2018-2020)
1 Học bổng toàn phần hỗ trợ học phí của Chính phủ Nhật Bản 18,750,000/6 tháng 2 năm 4 3 Tùy theo số lượng học viên
2 Học bổng bán phần hỗ trợ học phí của Chính phủ Nhật Bản 9,375,000/6 tháng 2 năm 3 3 Tùy theo số lượng học viên
3 Học bổng Công ty Nippon Steel & Sumitomo Metal 40,968,000/1 năm 1 năm 0 1 Tùy theo số lượng học viên
4 Học bổng bán phần hỗ trợ học phí của doanh nghiệp Nhật Bản 9,375,000/6 tháng 1 năm 0 3 Tùy theo số lượng học viên
Tổng số 7 10